Informații utile

H.G. nr. 714/2018 abroga fosta reglementare utilizata in decontarea cheltuielilor cu cazarea in cazul participarii la cursuri, respectiv H.G. nr. 1860 din 2006 . Gasiti mai jos extras cu reglementarile incidente, aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2019.

Art. 4

(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activităţi în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

Extras din Anexa H.G. nr. 714 /2018
Art. 1 … (2) Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:
a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.
(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50% (n.n. adica 345 lei/zi).
(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).
….

ART. 3
(1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, precum şi persoana cu funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiază pe perioada deplasării în interesul serviciului în alte localităţi din ţară de indemnizaţie de delegare în cuantumul prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică, în mod corespunzător, şi personalului care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1).