CURSURI ON-LINE FUNCTIONARI PUBLICI 2022

OFERTĂ CURSURI ON-LINE 5 ZILE/30 ORE PROMOVARE FUNCŢIONARI PUBLICI 2022

DESCARCĂ DE AICI CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL ON-LINE 2022Cursuri on-line de 5 zile, 6 ore/zi, cu diplomă de 30 ore, recunoscută conform art. 479 Cod administrativ, pentru promovare profesională în funcția publică !

PRECIZĂRI:

Înscriere permanentă, indiferent de curs !

Personal calificat în managementul sistemelor de învățământ de tip on-line, ID si IFR !

Înainte de începerea cursurilor vi se va face o instruire privind modul de lucru pe platformă !

Participarea la curs nu necesită cunoștințe avansate în domeniul informaticii, ci doar cunoștințe minime !

Tematica adaptată tututor posturilor din administrația publică (vezi mai jos grilă completă);

Cursuri de luni, până vineri, 6 ore/zi;

Beneficiaţi de suporturi de curs în acord cu legislaţia la zi şi de materiale didactice suplimentare;

Cursuri de 30 de ore, conform Noului cod administrativ;

Cursuri, aplicații practice, studii, referate, chestionare, sesiuni de lucru, studiu individual etc.

Program flexibil de lucru;

Evaluare finală inclusă în taxa de curs;

Diplomă de 30 de ore recunoscută, conform Noului cod administrativ, eliberată gratuit.

Nu rata Oferta premium 10 ianuarie – 16 decembrie 2022 ! Informaţii la telefon 0751.43.49.71 !

TEMATICI CURSURI ON-LINE DE 30 DE ORE PENTRU FUNCTIONARI PUBLICI 2022:

Curs 1Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod administrativ (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici conform Codului administativ
3. Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
4. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
5. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
6. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
7. Angajarea răspunderii juridice a funcţionarilor publici

Curs 2Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul administrativ românesc (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Delimitări conceptuale privind politicile publice
2. Identificarea problemelor de politică publică
3. Instrumente de politică publică, actori şi instituţii implicate în procesele de politici publice
4. Analiza politicilor publice
5. Stabilirea agendei de politică publică
6. Formularea alternativelor de politică publică şi luarea deciziei
7. Implementarea politicilor publice
8. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice

Curs 3Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în instituţiile publice, conform GDPR (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Ce reprezintă GDPR
2. Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor
3. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
4. Principii şi valori cuprinse în motivarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
5. Analiza principalelor dispoziţii ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
6. Evaluarea impactului GDPR la nivelul instituţiei
7. Evaluarea politicilor şi măsurilor luate la nivelul instituţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Curs 4Bazele administraţiei publice – principalele reglementări institutite de Codul administrativ (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Domeniul de aplicare al Codului administrativ şi principii generale aplicabile administraţiei publice
2. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice centrale
3. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale
4. Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate
5. Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
6. Statutul funcţionarilor publici
7. Regimul juridic al actelor administrativ

Curs 5Asistenţa socială – consilierea persoanelor cu probleme psiho-sociale (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Rolurile asistentului social
2. Suportul social şi relaţiile interpersonale
3. Rolul comunicării în relaţia asistent social – beneficiar
5. Valori în asistenţa socială
6. Evaluarea iniţială şi intervenţia în asistenţa socială
7. Interviul
8. Elemente ale comportamentului profesional
9. Practica interpersonală cu familiile în situaţie de risc
10. Familia: de la social la psihologic, de la normalitate la disfuncționalitate
11. Regulile consilierii
12. Metode şi tehnici de consiliere în divese abordări terapeutice

Curs 6Achiziţiile publice – noutăţi legislative şi procedurale (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Cadrul legislativ al achizițiilor publice
2. Calitatea de autoritate contractantă
3. Atribuțiile compartimentului intern specializat din cadrul autorității contractante
4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
5. Praguri valorice în achizițiile publice
6. Noutăți privind procesul de achiziție publică
7. Strategia anuală de achiziție publică
8. Programul anual al achizițiilor publice
9. Etapizarea procesului de achiziție publică
10. Documentul unic de achiziție european (DUAE)
11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
12. Documentația de atribuire
13. Etapa de organizare a procedurii
14. Evaluarea ofertelor
15. Conflictul de interese
16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

Curs 7Rolul managementului timpului şi al stresului în asigurarea performanţelor instituţionale (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Înțelegerea corectă a gestionării timpului în raport cu activitățile zilnice
2. Învățarea prioritizării sarcinilor în raport cu timpul de lucru
3. Conștientizarea şi administrarea eficientă a timpului
4. Evaluarea atitudinii faţă de timp şi sarcini
5. Identificarea elementelor de necesitate a managementului timpului
6. Identificarea factorilor care influențează folosirea timpului
7. Identificarea factorilor care duc la risipa de timp, respectiv ,,hoții de timp’’
8. Ce este stresul şi care sunt cauzele acestuia
9. Identificarea simptomelor la persoanele afectate de stres
10. Sindromul Burnout
11. Stresul oxidativ
12. Cunoașterea riscurilor și dezbaterea măsurilor de eliminare a factorilor de stres
13. Tehnici de înlăturare a stresului
14. Managementul riscurilor în activitatea angajaților din sectorul public

Curs 8Dezvoltarea capacității administrative a instituţiilor publice – mecanisme şi proceduri (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Ce reprezintă capacitatea administrativă şi care este specificul acesteia în instituţiile publice
2. Înțelegerea rolului și a importanței leaderului în creşterea capacităţii administrative
3. Relaţia dintre capacitatea administrativă şi performanţa instituţională
4. Stabilirea structurilor organizaţionale şi a structurilor funcţionale
5. Definirea rolurilor şi atribuţiilor în cadrul instituţiei
6. Definirea abilităților necesare diferitelor categorii de personal
7. Stabilirea listei de activităţi şi a tipurilor de relaţii aferente
8. Utilizarea eficientă a managementul prin obiective pentru dezvoltarea sănătoasă a organizaţiei publice
9. Promovarea lucrului în echipă în organizaţiile publice.

Curs 9Taxe, impozite locale şi executare silită (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
5. Executorii bugetari locali
6. Procedura executării creanțelor fiscale

Curs 10Comunicarea eficientă în instituţiile publice şi în relaţia cu beneficiarii serviciilor publice (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Modele teoretice ale comunicării
2. Nevoia de comunicare informală
3. Spaţiul public şi comunicarea
4. Comunicarea publică
5. Comunicarea şi rolul său în prevenirea crizelor
6. Manipularea prin structurile mass-media
7. Aspecte ale comunicării în grupurile de muncă
8. Rolul liderului în comunicarea de grup
9. Motivarea prin comunicare
10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
11. Reguli de comunicare cu beneficiarii serviciilor publice

Curs 11Urbanism şi disciplina în construcţii – noutăţi legislative (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Natura şi specificul activităților de urbanism
2. Implicarea serviciului “Disciplina în construcții, protecția mediului şi afișaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b) Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
5. Certificatul de urbanism, autorizația de construire si autorizația de desființare
6. Atribuțiile autorităților locale privind respectarea dispozițiilor Legii nr. 50/1991
7. Disciplina în construcții

Curs 12Dezvoltare organizaţională, leadership şi dezvoltare personală (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Ce este dezvoltarea organizaţională şi care sunt trăsăturile acesteia
2. Ce este leadership-ului şi ce rol are în dezvoltarea organizaţională
2. Actori implicaţi în stabilirea şi atingerea obiectivelor organizației
3. Principalele abordări asupra leadership-ului
4. Stabilirea componentelor leadership-ului
5. Distincția între rolurile de manager și leader
6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
7. Abilităților și comportamente specifice ale liderilor – leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici
8. Dezvoltarea personală a angajaţilor organizaţiei

Curs 13Organizarea activităţii de secretariat şi managementul documentelor în instituţiile publice (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Importanţa activităţii de secretariat în instituţiile publice
2. Atribuţiile şi responsabilităţi în organizarea activităţii de secretariat
3. Managementul documentelor
6. Controlul circuitului documentelor
4. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
5. Arhivarea electronică a documentelor

Curs 14Asigurarea integrităţii publice şi respectarea normelor de
deontologie profesională, conform Noului cod administrativ (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Etica şi deontologia
2. Normele deontologice aplicabile funcționarilor publici
3. Actori implicaţi în coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
4. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administrația publică
5. Aspecte de drept substanțial privind angajarea răspunderii disciplinare a funcționarilor publici şi personalului contractual pentru nerespectarea normelor de deontologie profesională
6. Conflictul de interese şi incompatibilitățile
7. Bune practici în asigurarea integrităţii publice

Curs 15Managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
2. Dezvoltarea personală – noțiune, principii si valori
3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
4. Planificarea dezvoltării carierei
5. Managementul propriei cariere
6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
8. Motivarea funcționarilor publici
9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
10. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

Curs 16Protecția mediului si managementul deșeurilor (curs on-line/diplomă 30 ore)

1. Fundamente teoretice privind dreptul mediului
2. Izvoarele dreptului mediului
3. Principii, elementele strategice şi modalităţi de implementare a politicilor de mediu
4. Instituționalizarea dreptului mediului
5. Angajarea răspunderii juridice în dreptul mediului
6. Managementul deşeurilor
7. Istoricul dezvoltării durabile
8. Acţiuni întreprinse la nivelul UE
9. Principiile dezvoltării durabile

INSCRIEREA LA CURSURILE ON-LINE:

• DESCARCĂ DE AICI CEREREA DE INSCRIERE LA CURSUL ON-LINE

• COMPLETEAZĂ CEREREA DE ÎNSCRIERE ŞI TRIMITE-O LA ADRESA DE MAIL inscrieri@columnatraining.ro 

• VERIFICĂ PRIMIREA CERERII LA TELEFON 0724.39.49.14 !

 www.columnatraining.ro

CONTACT ÎNSCRIERI: 0724.39.49.14 

inscrieri@columnatraining.ro