Bază legală cursuri

Care este regimul juridic aplicabil domeniului perfecţionării profesionale în administraţia publică în anul 2024 ?

Regăsiţi mai jos sinteza reglementărilor de bază în domeniu, atât în ceea ce priveşte dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională, cât şi cu privire la drepturile ce ţin de decontarea serviciilor de cazare şi transport pentru funcţionarii publici, personalul contractual şi aleşii locali.

În primul rând, faptul că Noul cod administrativ sau, mai bine zis, primul cod administrativ al României, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, stabileşte explicit care sunt drepturile şi obligaţiile instituţiilor şi autorităţilor publice cu privire la perfecţionarea profesională a personalului, fie că vorbim despre aleşi locali şi funcţionari publici, fie că vorbim despre personalul contractual angajat în entităţile publice.


♦ REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND PERFECŢIONAREA ALEŞILOR LOCALI

Pentru aleşii locali, în art. 217 din Cod, referitor la formarea profesională se prevăd următoarele:
(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.
(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Pentru înalţii funcţionari publici la art. 398 din Cod dedicat evaluării performanţelor individuale ale înalţilor funcţionari publici se prevăd următoarele:
… (3) Înalţii funcţionari publici au obligaţia de a urma, de regulă anual, cursuri de perfecţionare profesională, în condiţiile legii.

Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate în art. 401 din Cod care prevede:  (1
…  g) centralizează nevoile de instruire a funcţionarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile publice şi le pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie şi a altor furnizori de formare şi perfecţionare profesională, în condiţiile legii;
h) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici; …

♦ REGLEMENTĂRI NOI PRIVITOARE LA STABILIREA NECESARULUI DE INSTRUIRE A FIECĂRUI ANGAJAT

O altă reglementare interesantă din Cod apare în art. 449, cu titlul “Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor” care prevede că:  … (5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia: e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;

♦ REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND PERFECŢIONAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Datorită importanţei muncii funcţionarilor publici, o întregă secţiune din Cod a fost dedicată formării şi perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici. Este vorba despre Secţiunea a IV-a pe care vi-o redăm mai jos:

ART. 458
Formarea şi perfecţionarea profesională
(1) Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura participarea pentru fiecare funcţionar public la cel puţin un program de formare şi perfecţionare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare
profesională, în condiţiile legii.
(3) Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare exercitării unei funcţii publice de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.
(4) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi, în situaţia în care estimează că programele de formare şi perfecţionare profesională se vor desfăşura în afara localităţii, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legislaţiei specifice.
(5) Pe perioada în care urmează programe de formare şi de perfecţionare profesională, funcţionarii publici beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care programele sunt:
a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul persoanei care are competenţa de numire, şi numai în cazul în care perfecţionarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituţiei sau autorităţii publice sau cu specificul activităţii derulate de
funcţionarul public în cadrul acesteia.
(6) Funcţionarii publici care urmează programe de formare şi perfecţionare cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate integral sau parţial prin bugetul autorităţii sau instituţiei publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de
formare sau perfecţionare de care au beneficiat, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
(7) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile alin. (6), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 516 lit. b), d) şi
e), ale art. 517 alin. (1) lit. g) – j) sau art. 519 alin. (1) lit. e), înainte de împlinirea termenului prevăzut, sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.
(8) Persoanele care au urmat un program de formare şi perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate din bugetul propriu, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost
suportate de autoritatea sau instituţia publică.
(9) Nu constituie formare şi perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare definite în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
(10) Normele metodologice cu privire la formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, inclusiv drepturile şi obligaţiile asociate procesului de formare sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

♦ PLANUL ANUAL DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 

ART. 459
Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze anual planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, estimarea şi evidenţierea distinctă a tuturor sumelor prevăzute la art. 458 alin. (4).
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele solicitate cu privire la formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici.
(3) Conţinutul şi instrucţiunile de elaborare a planului de perfecţionare, precum şi modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DESCARCA DE AICI MODEL : Format standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi  fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici

♦ REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUŢIILE PUBLICE

Noul cod administrativ reglementează în art. 551 şi drepturile şi obligaţii specifice personalului contractual şi astfel, la punctul 1) precizeză că: personalul contractual are dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze planul de perfecţionare profesională a personalului contractual, anual, precum şi obligaţia să prevadă în buget sumele necesare pentru plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională, a cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legii.
(2) Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare exercitării unei funcţii contractuale de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.

♦ NORME METODOLOGICE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ

Principiile aplicabile sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici, sunt
prevăzute în art. 4 din H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, respectiv:
a) eficienţa – principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un consum raţional de resurse;
b) eficacitatea – principiul potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obţine rezultate superioare resurselor alocate;
c) coerenţa – principiul potrivit căruia regulile instituite prin această hotărâre sunt general aplicabile în cadrul procesului de asigurare a respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
d) egalitatea de tratament – principiul potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare, părţile contractante au obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari, respectiv între categoriile de furnizori de formare;
e) gestiunea descentralizată a procesului de formare – principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au deplină competenţă în planificarea formării, achiziţionarea serviciilor de formare, monitorizarea şi evaluarea formării funcţionarilor publici;
f) liberul acces la servicii de formare – principiul potrivit căruia furnizorii de formare au acces liber în procedura de achiziţie a serviciilor de formare, în condiţii de concurenţă şi egalitate de tratament în relaţia cu beneficiarii de formare;
g) planificarea – principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a iniţia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a funcţionarilor publici şi de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare identificate şi a resurselor disponibile;
h) transparenţa – principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la formarea profesională a funcţionarilor publici.

Pe lângă aspectul reglementar, de multe ori, se uită de ce este nevoie de perfecţionare profesională periodică în sectorul public. Există o varietate de motive, dintre care amintim:

  • mulţi angajaţi din entităţile publice nu sunt absolvenţi ai unor facultăţi sau şcoli de administraţie publică şi nu cunosc principiile şi valorile care sunt specifice acestui domeniu;
  • schimbările politice duc la schimbări de legislaţie şi, deci, la schimbări în maniera în care trebuie realizată activitatea în zona administrativă;
  • mulţi dintre funcţionarii publici ies la pensie iar locul acestora este luat de către tineri fără cunoştinţe de specialitate şi fără experienţă în domeniu dar care trebuie să se integreze rapid la locul de muncă;
  • mulţi sunt tributari unor “practici” învăţăte în diferitele locuri de muncă anterioare care nu au legătură cu administraţia publică;
  • este cunoscut faptul că, pe de o parte, cetăţenii au tendinţa de a abuza de drepturile pe care le au iar, pe de altă parte, administraţia are tendinţa de a abuza de puterea pe care o are şi, în acest context, trebuie să existe o instruire specială care să contribuie la estomparea acestor tipare atitudinale;
  • există nevoia schimbului de experienţă dintre angajaţii diferitelor instituţii pentru a-şi confirma sau infirma diferitele soluţii date anterior problemelor cu care s-au confruntat s.a.

Cu privire la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în cazul participării la cursuri descărcaţi de aici H.G. nr. 714/2018 privind delegarea şi detaşarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice ! 

Pentru edificare cu privire la interpretare puteti descarca de aici si Nota de fundamentare a H.G. nr. 714/2018 !

Sperăm că acest material să vă fie de un real folos.

Echipa Columna Training !

P.S. DISPOZITII NOUL COD ADMINISTRATIV REFERITOARE LA CREDITE SAU NUMAR MINIM DE ORE CURS PENTRU PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL !

ART. 479

Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional

(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; c) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3).

ART. 483

Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în funcţia publică de conducere şi în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici

(1) Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 394 alin. (4);

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

(2) Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);

c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

f) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

(3) Sistemul de credite necesar promovării prevăzute la art. 479 alin. (1) lit. b), precum şi cel de la alin. (2) lit. f) al prezentului articol se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

CONTACT: 0724.39.49.14